Lehdet

Språkbruks 3/2015 omslag
EN SPECIAL-
TIDSKRIFT FÖR
FINLANDSSVENSK
SPRÅKVÅRD


Språkbruk ger råd och rekommendationer i språkliga frågor, tar upp aktuella teman i svensk språkvårdsdebatt, presenterar undersökningar som gäller svenskan och informerar om nyutkomna ordböcker och annan litteratur inom språkvårdens område. Ibland ingår också korta specialordlistor från olika fackområden.

Språket utvecklar sig hela tiden. Tekniken och samhällsutvecklingen för med sig nya ord och uttryck. De tekniska termerna når oss ofta först i engelsk språkdräkt, medan samhällsorden i Finland myntas på finska. För det mesta är det långt ifrån självklart hur man skall uttrycka de nya sakerna på svenska, och ordböckerna är mer eller mindre föråldrade redan när de kommer ut.

Språkbruk riktar sig till alla i vårt land som använder svenska i sitt arbete eller som intresserar sig för svenska språkfrågor och för svenskan och dess utveckling. Viktiga målgrupper är t.ex. journalister, lärare, översättare och tjänstemän i både privat och offentlig förvaltning.

Språklig guldgruva på webben!

Språkbruk finns på webben på adressen www.sprakbruk.fi. Nästän allt innehåll är tillgängligt, ända från det första numret 1981.

Språkbruk hjälper dig att hålla fingret på språkutvecklingens puls!

Språkbruk på Facebook >>

Språkinstitutet på Twitter >>
Julkaisija
Institutet för de inhemska språken
www.kotus.fi

Tf chefredaktör
Pia Westerberg

Tf redaktionssekreterare
Bianca Holmberg
0295 333 211


4 NUMMER OM ÅRET

PRENUMERATIONSPRISER innehåller moms 10 %
Löpande prenumeration (12 mån.) 38,50 e
Årsprenumeration 41,80 e
Lösnummer 11 e
UTOMLANDS (12 mån.)
Skandinavien, Baltikum 42,90 e
Övriga Europa 45,10 e
Utanför Europa 45 e, moms 0 %